Regulamin sprzedaży i zamawiania online

Regulamin sprzedaży i zamawiania online stacjonarnych usług szkoleniowych w ramach korzystania z oferty dostępnej na www.artcolormodels.pl

§ 1.
DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz produktów,
2. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online w zakresie świadczenia stacjonarnych usług szkoleniowych udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: www.artcolormodels.pl
3. Administrator – ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 1, NIP: 813-101-13-56, REGON: 690308290.
4. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.
5. Webinar – szkolenie, warsztat, coaching lub mentoring organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające Klientom interaktywny udział.
6. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
7. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.
8. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług Szkoleniowych na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie http://www.artcolormodels.pl/ oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

§ 2.
ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.
6. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.
7. Administrator zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych Usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

§ 3.
ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH, SZKOLENIACH I COACHINGACH

1. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach.
2. Przestępując do usługi online (sesja coachingowa, webinar, szkolenie online) Klient powinien zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg sesji online.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, terminu, miejsca szkolenia/coachingu oraz zawiadomienia uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem o zaistniałych zmianach.
4. W przypadku zbyt małej liczby chętnych na dane szkolenie/warsztat, organizator ma prawo do jego odwołania. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach tej grupy mają prawo do przeniesienia opłaty na inne szkolenie/warsztat lub ubiegania się o zwrot pieniędzy za odwołane zajęcia.

§ 4.
ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług Szkoleniowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie” na stronie Serwisu.
2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję regulamin i politykę prywatności”
3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu na konto, bądź poprzez autoryzowany system płatności online na zasadach tam opublikowanych.
4. Po wybraniu opcji „Przelew” oraz wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail wraz z danymi do realizacji przelewu, co oznacza prawidłowe złożenie Zamówienia.
5. Do zawarcia Umowy dojdzie:
a. w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu na koncie Administratora wpłaty od Klienta tytułem ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi Szkoleniowej;
b. w przypadku płatności online po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.
6. Po otrzymaniu płatności Administrator rozpocznie świadczenie usług w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego szkolenia;
7. Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Administratora usługę, może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę e-mailem.

§ 5.
ZAKRES SPRZEDAŻY

1. Administrator świadczy stacjonarne Usługi Szkoleniowe, zestawione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: http://www.artcolormodels.pl.
2. Świadczenie Usług Szkoleniowych polega na realizowaniu szkoleń oraz warsztatów stacjonarnych w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Administratora.

§ 6.
ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
3. Zmiany regulaminy stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§ 7.
CENY i PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na http://www.artcolormodels.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
2. W sytuacji kiedy Klient nie odbywa umówionego spotkania, szkolenia, warsztatu bez telefonicznego lub mailowego poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Administratora minimum 2 dni wcześniej, dokonana opłata za udział nie zostaje zwrócona.

§ 8.
ZWROT

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,
2. Zwrotu Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora (formularz kontaktu na stronie http://www.artcolormodels.pl/, zakładka Kontakt).
3. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania usług oraz produktów zamówionych na łamach Serwisu.

§ 9.
GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty oraz z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na http://www.artcolormodels.pl/
2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na http://www.artcolormodels.pl/
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
4. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
5. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

§ 10.
REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: szkola@artcolormodels.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
2. Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

§ 11.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 roku.